Druhy mediácií

Mediácia sa dá použiť v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych a pracovnoprávnych veciach.

Napríklad:

 • manželské, partnerské a rodinné spory ( úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode)
 • rodičovské práva a povinnosti
 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • vyživovacia povinnosť detí k rodičom
 • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • konflikty vo veci určenia otcovstva

 • občianskoprávne spory ( vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM)
 • zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vysporiadanie dedičstva
 • vrátenie daru
 • nájomné vzťahy
 • práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv
 • zaplatenie pohľadávok
 • spory zo zmlúv o pôžičke
 • o náhradu škody
 • neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, susedské spory

 • pracovné a pracovnoprávne spory ( neplatnosť rozviazania pracovného pomeru)
 • náhrada mzdy
 • náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch
 • pracovné úrazy
 • konflikty medzi zamestnancami

 • obchodné a obchodnoprávne spory ( zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa)
 • porušenie obchodného tajomstva
 • spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev
 • spory o náhradu škody
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing)
 • o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve
 • o obchodnom zastúpení
 • o preprave veci

Existujú spory, u ktorých je vylúčené, aby sa vyriešili mediáciou. Sú to spory, kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť týmto spôsobom. Zákon sa nevzťahuje na veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. Pre túto oblasť platí osobitný zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch účinný od 1. januára 2004, ktorý ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.                                                                                                                       

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Ak máte otázku kľudne volajte alebo píšte! +421 905 395 269