Kto je mediátor?

Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou. Samozrejmosťou je zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu mediácie dozvedel.

Ak máte otázku kľudne volajte alebo píšte! +421 905 395 269